İRG MAKİNA İZMİR

İRG MAKİNA SANAYİ TİC. A.Ş.


2010 yılında, saç sektöründeki firmalara destek vermek üzere danışmanlık firması olarak kurulan İRG Danışmanlık firması, 2012 yılında, sektörde daha etkili olmak için Manisa’daki 2.500 m² lik alanda üretim tesisini açmıştır. Hizmet verdiği sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda, konularında deneyimli kadrolarla gerekli yatırımları yaparak, global firmalara hizmet vermeye başlamıştır.

Sürekli yenilenen teknolojik altyapısı ve kendini kanıtlamış çözüm ortaklarıyla birlikte, özellikle otomotiv ve elektromekanik sektörlerine sağladığı metal ve saç işleme hizmetleriyle, kısa zamanda hızla büyüyerek, üretim kapasitesinde önemli ölçüde gelişim göstermiştir.


KALİTE POLİTİKAmız

İrg Makina Çalışanları olarak; Politikamızın aşağıdaki tüm maddelerini yaşam şekli olarak benimseyeceğimizi, Kalite Politikamızın kamuoyunun incelemesine açık, ulaşılabilir olacağını

taahhüt ederiz.                                                                                          

ü  Kalite Yönetim Sistemimizin Iso 9001 Standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve risk ve fırsatları değerlendirerek sürekli iyileştirilmesi

ü  Yasal mevzuata uyulması         

ü  Müşteri memnuniyetini arttırılması

ü  Müşteri beklentileri ve müşteri isteklerine uygun ürünler üretilmesi

ü  Tüm çalışanların katılımının ve katkısının sağlanması

ü  Teknolojik gelişmelere göre kendini yenileme

ü  Tüm Proseslerde ölçülebilirliği, sürekli iyileştirmenin sağlanması

ü  Üretim ve teslimatı tam zamanında gerçekleşmesinin amaçlanması                                                                                          

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İRG MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak firmamız; otomotiv ve beyaz eşya sanayi, yedek parça üretimi ve imalat sanayi, elektrik ve elektronik sanayi, vb kapsamında yer alan ürün, cihaz ve donanımların parçalarının imalatı, montajı alanlarındaki faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken; sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Çevre yönetim sistemimizin gelişimini sağlayacak şekilde sürekli iyileştirme faaliyetleri yaparak aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

ü  Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet edilmesi, bu yasal mevzuat ve idari düzenlemelere göre gerekli onayların alınması, bu onayların güncel tutulması ve raporlanması, ayrıca müşterilerimizin çevrenin korunması ile ilgili şartları ve beklentilerinin en üst düzeyde karşılanabilmesi ana ilke olarak belirlenmiştir. 

ü  Tüm İRG Makina çalışanları çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdür. Sürekli gelişme ve kirliliğin önlenmesi esastır.


ü  Firmamız, çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette müşterileri, yerel yönetimler, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.

ü  Yapılacak ekonomik faaliyetlerin faydası ile doğal kaynaklar üzerindeki etkisi, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde uzun dönemli olarak değerlendirilir.

ü  Her türlü faaliyetimiz esnasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla; atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan, çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılmasına, geri dönüşümü olan malzeme kullanımını arttırmaya ve yapılan tüm satın almalarda çevre etkisini en aza düşürmeye özen gösterilir.

ü  Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır.  Bu bağlamda, firmamızın çevreye verdiği değerin bir göstergesi olarak;

Ø  Sera Gazı emisyonlarımızı azaltmak,

Ø  Su kullanımımızı azaltmak ve tahliye sistemimizi iyileştirmek,

Ø  Katı atıklarımızı azaltmak ve geri dönüşümünü sağlamak,

Ø  Enerji kullanımımızı azaltmak,

suretiyle doğal çevreye olan çevresel etkimizi en düşük seviyeye indirmek önceliklidir.                                                                                                         

PROJE BASLANGIC YILI - 2019 PROJE BITIS YILI - 2025
KARBON EMISYONU ( KAPSAM 1 - TON CINSINDEN ) 48 183,7
KARBON EMISYONU ( KAPSAM 2 - TON CINSINDEN ) 112 146,3

KARBON PROJEMIZ KAPSAMINDA HEDEFIMIZ, CO2e YOGUNLUGUNU ( SATIS BIRIMI BASINA ) 2025 YILINA KADAR %51 AZALTMAKTIR.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İRG MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak firmamız; otomotiv ve beyaz eşya sanayi, yedek parça üretimi ve imalat sanayi, elektrik ve elektronik sanayi, vb kapsamında yer alan ürün, cihaz ve donanımların parçalarının imalatı, montajı alanlarındaki faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken; çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak için aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

ü  Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaya çalışmak,

ü  Çalışanlarımıza sürekli olarak işleri için gerekli olan sağlık ve güvenlik eğitimleri vermek ve çalışanların İSG konularında bilinçlendirilmesini sağlamak,

ü  Üretim tesisimizde çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışmasını sağlayacak ve mesleki hastalıklara maruz kalmalarını önleyecek tasarımları yapmak ve uygulamaya almak,

ü  Teknik ve idari denetimleri, koruyucu bakımları yaparak güvenli çalışma yöntemleri oluşturmak ve bu suretle İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak,

ü  Risk analizlerini yaparak çalışanların kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenlere maruz kalma durumunu belirlemek ve potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırılmak

ü  İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak için, çalışanlar için uygun koruyucu iş güvenliği malzemeleri tedarik etmek ve çalışanların bunları düzenli olarak kullanmasını sağlamak,

ü  Çalışanlara acil bir durum karşısında yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler vermek ve gerekli tatbikatları yapmak,

ü  Çalışanların düzenli sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak,

ü  Çalışanlarımız için temiz tuvalet olanaklarına, içme suyuna ve sıhhi gıda hazırlama, saklama ve yeme tesislerine kolay erişimini sağlamak,

ü  Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

ü  Müşterilerimizin İSG ile ilgili şartlarını yerine getirmek,

ü  Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak,

ü  Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.


ETİK POLİTİKAMIZ

İRG MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak firmamız; otomotiv ve beyaz eşya sanayi, yedek parça üretimi ve imalat sanayi, elektrik ve elektronik sanayi, vb kapsamında yer alan ürün, cihaz ve donanımların parçalarının imalatı, montajı alanlarındaki faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken; çalışanlarının şirket çıkarlarına en uygun şekilde davranmasını, şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre hareket etmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda oluşturulan etik politikamız ile aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

ü  Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket edilir.

ü  Yerel ve uluslararası tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymayı, rüşvet ve diğer usule aykırı ya da uygunsuz avantaj elde etme yöntemleri tarafımızca teklif edilemez, kabul edilemez veya bunlara izin verilmez.

ü  İş elde etmek veya işlerini elde tutmak, herhangi bir kişiye iş yönlendirmek ya da başka bir şekilde uygunsuz bir avantaj elde etmek için değerli hiçbir şey tarafımızca vaat edilemez, teklif edilemez veya bunlara izin verilemez.

ü  Tarafımızca rutin devlet işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve hızlandırma amaçlı kolaylaştırma ödemeleri yapılmaz.

ü  İş, sağlık ve güvenlik, çevreye yönelik uygulamalar, ticari faaliyetler, mali durum ve performansları ile ilgili bilgileri geçerli düzenlemelere uygun bir şekilde açıklar ve tedarik zincirindeki koşullar veya uygulamalar için sahte ya da yanlış beyan edilen kayıtlar veya raporlar oluşturulamaz.

ü  Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilir, teknoloji ve bilgi aktarma işlemleri fikri mülkiyet haklarını koruyacak şekilde yapılır ve müşteri ve tedarikçi bilgileri korunur.

ü  Güvenilirliğimizi korumak adına adil ve doğru reklam uygulamaları yapılır.

ü  Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle yasalara aykırı düzenlemeler ve tekelci ya da adil olmayan ticaret uygulamaları yapılamaz.

ü  Çalışanların kaygıları ve şikayetleriyle ilgilenmek için ilgili sistemler kurulur ve bu sistemlerin gizliliği korumasını, yasalar tarafından yasaklanmadıkça isim vermeden bildirime imkanı tanımasını ve çalışanları misillemeye karşı korumasını sağlar.

ü  Ürünlerimizde kullanılan ham maddelerin, çevresel ve etik politikalarımız doğrultusunda sorumlu bir usulde seçilmeleri, işlenmeleri ve üretilmeleri sağlanır.

ü  Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar dahil olmak üzere iş yaptığımız herkesin kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik beklentileri karşılanır.

ü  Kişisel bilgilerin toplanırken, depolanırken, işlenirken, aktarılırken ve paylaşılırken gizlilik ve bilgi güvenliği yasalarına ve yasal gereksinimlere uyulur.
KALİTE

Sürekli iyileştirme prosesi, yalın üretim, 5S uygulamaları, sürekli eğitim.

HIZ

Planlı üretim, sıfır hata ve zamanında teslimat.

UZMANLIK

Akademik eğitim almış, alanında uzman yönetim kadrosu.

UYGUN MALİYET

Doğru prosesleri, doğru teknolojilerle uygulama.